Past Donors

List of donors 2013 (download)
View

Donors Donation amount (in SGD) Donation amount (in VND) Company Note
Internal Funding Lưu Quang Hưng 200 3,353,200 NUS (Singapore)
Ngô Đức Thế 100 1,676,600 NUS (Singapore)
Đậu Sơn Hoàng 200 3,353,200 SUTD (Singapore)
Nguyễn Công Toản 22 365,000 VNU (Vietnam) Cover the Printing & Postage cost in VN
Subtotal (Internal)   522 8,748,000
External Funding Phan Trần Hồng Hà 200 3,353,200 NUS (Singapore)
Nguyễn Phương Hà 100 1,676,600 NTU (Singapore)
Nguyễn Thu Phương 60 1,005,960 Ernst & Young (Singapore)
Chử Văn Tiệp 100 1,676,600 NTU (Singapore)
Anonymous 50 838,300
Vương Đạo Nghệ 50 838,300 A*STAR (Singapore)
Lê Thành Nam 50 838,300 Renewable Energy Corporation (Singapore)
Phan Thiện Nhân, Dương Kim Thoa, Nguyễn Phúc Thiện 3,000 50,298,000 NUS (Singapore)
Lee Woon Hoe 1,000 16,766,000 Artist (Singapore) (http://lwhgallery.com)
Nguyễn Hà Minh 183 3,068,178 Great Eastern Life (Singapore)
Lê Trần Hoài Nam 200 3,353,200 BluPlanet (Singapore)
Subtotal (External)   4,993 83,712,638    
Total   5,515 92,460,638

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*